Общински съвет – Хасково

Протокол №43 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.03.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване, комуникационно-транспортен план на пътна връзка за поземлен имот №77195.341.32, м. „Халилово”, гр.Хасково.
За поземлен имот №77195.341.32, м. „Халилово”, землище на гр.Хасково, се определя конкретно предназначение – „за склад за селскостопанска техника” при следните показатели:
- Етажност 1 до 3 етажа, височина 3.00 м до 10.00 м
- Плътност на застрояване (Пзастр.) до 65%
- Коефициент на интензивност (Kинт.) до 2.5
- Минимална озеленена площ (П озел.) до 20%
- Начин на застрояване – свободно (е)
-
Югоизточната ограничителна линия на застрояване отстои на 25м от края (ръба) на платното за движение.
Линиите на застрояване и разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици са съгласно графичната част на проекта. 
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково