Общински съвет – Хасково

Протокол №43 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.03.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Път ІV – 80072 „Стойково – Любеново” Вариант и мост км 0 +000 до 0+581”в землище с.Любеново, Община Хасково.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково