Общински съвет – Хасково

Протокол №43 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.03.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Хасково възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме действия по уточняване на възможностите Община Хасково да излезе от състава на  „Асоциация по ВиК Хасково“ и да се учреди общинско ВиК дружество.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково