Общински съвет – Хасково

Протокол №43 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.03.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.22 от ЗМСМА във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:
1. Дава мандат на Кмета на Община Хасково за участие в заседанията на общите събрания на „Асоциацията по В и К Хасково“. 
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да упълномощи с изрично пълномощно Недялка Тенева Станева, заместник-кмет на община Хасково.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
По точка 1: Отчет за дейността на „Асоциация по ВиК Хасково“ за 2014 г. - ЗА;
По точка 2: Приемане на бюджет на „Асоциация по ВиК Хасково“ за 2015 г. - ЗА;
По точка 3: Вземане на решение за Общото събрание на „Асоциацията по ВиК Хасково“ по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК /ПОДАВиК/ за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със  съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково действащ на обособената територия „Асоциация по ВиК Хасково“, по реда на чл. 198 п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите - ПРОТИВ.
По точка 4: Предоставяне на съгласие от Общото събрание на „Асоциация по ВиК Хасково“ за изпращане на уведомление на ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково за поемане на стопанисването, поддържането и експлоатацията на новоизградените ВиК системи и съоръжения, включително предоставяне чрез същите на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със срок на действие до сключване на договора по реда на чл. 198 п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите, а именно:
- „Пречиствателна и обезманганителна станция за питейни води гр. Харманли“, подобекти: Блок „ОКИСЛЕНИЕ“ с битово-обслужваща сграда, Блок „НАПОРНО ФИЛТРИРАНЕ“ и Блок „УТАЛИЗАЦИЯ“ въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1867/15.12.2014 г. от ДНСК София. Обектът е включен в приетия Регионален генерален план.
- „Водоснабдяване на селата Навъсен, Калугерово и Пясъчево“, 1-ви участък – Тласкателен водопровод от резервоар на км 7+042 в землището на с. Навъсен до шахта отток № 5 на км 3+952 в землището на с. Троян, 2-ри участък – Тласкателен водопровод от резервоар на км 3+952 в землището на с. Троян до помпена и хлоратна станция км 0+000 м землището на гр. Симеоновград, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1867/15.12.2014 г. на ДНСК София. Обектът е включен в приетия Регионален генерален план. – ЗА.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково