Общински съвет – Хасково

Протокол №43 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.03.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9  от ЗОС и чл.4, ал.2  от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и §12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите / ДВ, бр.103/29.11.2013 год./, Общински съвет – Хасково: 
I.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година и дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти чрез предоставянето им под наем за следните  имоти, публична общинска собственост:
1.Имот №000350, находящ се в м. „Ени тарла“, землище с.Криво поле; ЕКАТТЕ –39863; НТП – язовир; площ на имота 16,615 дка; при граници и съседи: имоти № 000349 – пасище, мера и 000343- гор. стоп. територия. За имота е съставен АПОС № 1178/27.08.2001г.; при начална годишна цена – 400 лв. 
2.Имот №000225, находящ се в м. „Двете могили“, землище с.Криво поле; ЕКАТТЕ –39863; НТП – язовир; площ на имота 16,745 дка; при граници и съседи: имоти № 000224 – пасище, мера и 000233- дере. За имота е съставен АПОС № 1173/27.08.2001г.; при начална годишна цена – 402 лв. 
3.Имот №000141, находящ се в м. „Кутела“, землище с.Елена; ЕКАТТЕ –27200; НТП – язовир; площ на имота 36,600 дка; при граници и съседи: имоти № 000140 – пасище, мера, 000138 – полски път; 000139-ливада; 000138-полски път; 000175-  пасище, мера; 000224 – пасище, мера; 000151 – дере; 000150 – пасище, мера; 000149 – полски път. За имота е съставен АПОС № 4919/04.04.2013г.; при начална годишна цена – 880 лв. 
4.Имот №000197, находящ се в м. „Янковия геран, землище с.Елена; ЕКАТТЕ –27200; НТП – водоем; площ на имота 16,087 дка; при граници и съседи: имоти № 000140 – пасище, мера, 000138 – полски път; 000139-ливада; 000138-полски път; 000195 – ливада; землищна граница. За имота е съставен АПОС № 1508/21.11.2001г.; при начална годишна цена – 390 лв. 
5.Имот №001919, находящ се в м. „Топ кория“, землище гр.Хасково; ЕКАТТЕ –77195; НТП – водоем; площ на имота – 10,643 дка; при граници и съседи: имоти № 001668 – пасище, мера; 001923 – водоем;  За имота е съставен АПОС № 1390/05.11.2001г.; при начална годишна цена – 260 лв. 
6.Имот №000907, находящ се в м. „Сучукмаз“, землище гр.Хасково; ЕКАТТЕ –77195; НТП – водоем; площ на имота – 6,675 дка; при граници и съседи: имоти № 002415 – пасище, мера, 001017 – полски път; 002418 - пасище, мера; 000908 – залесена нива. За имота е съставен АПОС № 1355/18.10.2001г.; при начална годишна цена – 160 лв. 
7.Имот №000318, находящ се в землище с.Въгларово; ЕКАТТЕ –12382; НТП – водоем; площ на имота – 19,455 дка; при граници и съседи: имоти № 000326 – залесена територия; 000327 – залесена територия; землищна граница. За имота е съставен АПОС № 1515/23.11.2001г.; при начална годишна цена – 470 лв. 
8.Имот №000064, находящ се в  землище с.Въгларово; ЕКАТТЕ –12382; НТП – водоем; площ на имота – 3,290 дка; при граници и съседи: имоти № 000039 – широколистна гора, 000074 – полски път; 019001-нива; 000074-полски път. За имота е съставен АПОС № 1490/21.11.2001г.; при начална годишна цена – 80 лв. 
9.Имот № 000201, находящ се в землище с.Узунджово; ЕКАТТЕ –75085; НТП – водоем; площ на имота – 12,902 дка; при граници и съседи: имоти № 000191 – пасище, мера, 000221 – полски път; 000229-пасище, мера; 000220-полски път; 000190-  пасище, мера. За имота е съставен АПОС № 1303/04.10.2001г.; при начална годишна цена – 310 лв. 
10.Имот № 000076, находящ се в землище с.Гарваново; ЕКАТТЕ –14550; НТП – изкуствена водна площ; площ на имота – 33,291 дка; при граници и съседи: имоти № 000234- дере, 037040 – нива; 037041-нива; 037042 - нива; 037044 - нива; 037047 – нива; 000430 – полски път; 036084 – нива; 036088 – нива; 000079 – пасище с храсти; 000078 – пасище, мера; 000209 – полски път. За имота е съставен АПОС № 4765/06.02.2013г.; при начална годишна цена – 800 лв. 
11.Имот № 000102, находящ се в землище с.Гарваново; ЕКАТТЕ –14550; НТП – изкуствена водна площ; площ на имота – 30,331 дка; при граници и съседи: имоти № 000637 – полски път; 000580 - насип. За имота е съставен АПОС № 4755/05.02.2013г.; при начална годишна цена – 730 лв. 
12.Имот № 000272, находящ се в  землище Болярово; ЕКАТТЕ –99163; НТП – водоем; площ на имота – 15,491 дка; при граници и съседи: имоти № 000811 –полски път; 095001 – нива; 000163 – пасище, мера; 000735 – полски път; 000164 – дере; 000734 – полски път. За имота е съставен АПОС № 2235/11.03.2004г.; при начална годишна цена – 372 лв. 
13.Имот № 001780, находящ се в м. „Халилово“, землище гр. Хасково; ЕКАТТЕ –77195; НТП – водоем; площ на имота – 8,093 дка; при граници и съседи: имоти № 001784 – пасище, мера, 002535 - водоем. За имота е съставен АПОС № 1392/05.11.2001г.; при начална годишна цена – 200 лв. 
 
Цените са без ДДС.
 
ІI.Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за избор на оператор чрез провеждане на публичен търг по реда на глава V от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково.
 
1. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти – 10/десет/ години.
2. Специфични условия към участниците в търга: участниците да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
3. Определя следните договорни условия:
3.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и /или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Хасково по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.
3.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, /приета с ДВ, бр.17 от 2004 год/, както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год.
 
III. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете на офертите, депозитите, таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на община Хасково за провеждане на публични търгове.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково