Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот 077195.320.15, м. „Балакли”, гр.Хасково чрез кабелна линия ниско напрежение, положена от съществуващ МТТ, намиращ се в №77195.318.11 до ГРТ, ситуирано в поземлен имот №77195.320.15.
Разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта. 
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково