Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.35, ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година и упълномощава Кмета на Община Хасково да води преговори за закупуване на сгради - собственост на НЛРС-СЛРБ, находящи се в част от местност „Кекличево стопанство“, град Хасково с възможност за приспособяването им за Приют за бездомни кучета.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково