Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :
1. 247/984 ид. части от ПИ с идентификатор 77195.704.469 по КК на гр. Хасково (ул.“Места” №20), целият с площ от 984,00 кв.м., се продават на  Иляз Енвер Ариф с ЕГН 5406218544, за сумата от 9 880,00 лв. без ДДС.
2. 79/827 ид. части от ПИ 77195.702.10 по КК на град Хасково (ул.”Майска роза“),  целият с площ от 827,00 кв.м. се продават на Евгени Господинов Колев с ЕГН 7406108643, за сумата от  4 740,00 лв. без ДДС.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково