Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА за частна общинска собственост двуетажна  вилна сграда със застроена площ 193 кв.м., находяща се в имот с пл. № 176 в УПИ І, кв. 7 по плана на летовище „Васил Петлешков“ – Атолука, община Брацигово, актувана с АПОС № 4785/12.02.2013 г.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково дарява двуетажна  вилна сграда със застроена площ 193 кв.м., находяща се в имот с пл. № 176 в УПИ І, кв. 7 по плана на летовище „Васил Петлешков“ – Атолука, на Община Брагицово.
3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме и извърши необходимите действия по сключването на договора за дарение.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково