Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково: 
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 година и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти - общинска собственост за срок до 10 години: 
1. Офис №118 с площ 14,00 кв.м., находящ се в сграда ОП“Младежки център“, гр.Хасково;  месечен наем – 42,00 лв. без ДДС.
2. Офис №106 с площ 14,00 кв.м., находящ се в сграда ОП“Младежки център“, гр.Хасково;  месечен наем – 42,00 лв. без ДДС.
3. Зала №2 - партер с площ 45,00 кв.м., находящ се в сграда ОП“Младежки център“, гр.Хасково;  месечен наем – 135,00 лв. без ДДС.
4. Общински терен с площ 27,00 кв.м. в озеленена площ в с. Горно Войводино за монтаж на временен павилион; месечен наем 14,00 лв.; при следните условия:
- Поддържане на озеленен терен с обща площ 1,1 дка, намиращ се в УПИ II кв.8 по регулационния план на селото;
- Съгласуване на проект за павилиона с Дирекция „Устройство на територията“ при Община Хасково;
- Засаждане на нова растителност след съгласуване с Общината в срок до края на октомври 2015 год.;
- Демонтаж на съществуващите детски съоръжения и монтаж на нови – срок до края на месец май 2015 год. Монтажа на новите детски съоръжения, изпълнението на настилките на детските площадки и оформянето на пясъчниците да се извърши съгласно изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 год. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра;
- Подмяна на съществуващите пейки с четири броя нови пейки – срок до 31.05.2015 год.;
- Демонтаж на съществуващите и монтаж на три броя кошчета за отпадъци – срок до 31.05.2015 год.
• За целия период на действие на договора да се  осигури:
- поддържане на настилките,  детските съоръжения и парковата мебел;
- обработка на озеленените прощи и провеждане на дезакараризационни мероприятия;
- поддържане на растителността и тревните площи – редовно косене, поливане, прекопаване, тесане и почистване.
 
ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково