Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

1. На основание  чл. 11, ал. 2 от Закона  за пчеларството, във връзка чл.39 от Закона   за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в имот с №000 153-6.000 дка, пасище мера в землището на с.Книжовник на Симеон Атанасов Атанасов за срок от 10 /десет/ години срещу цена от 8 /осем/ лева на декар годишно.
2. Възлага  на Кмета на Община Хасково да подпише договор за учредено право на ползване.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково