Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Хасково допълва Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, както следва: 
Създава се нов чл. 34а със следния текст:
Чл. 34а. (1) За подправяне, фалшифициране, копиране или преотстъпване на талоните по чл. 27, ал. 2 се налага глоба в размер от 200 до 500 лева.
(2) За подправяне, фалшифициране, копиране или преотстъпване на талоните по чл. 27, ал. 3, предложение първо и чл. 27а, предложение трето се налага глоба в размер от 2000 до 3000 лева.
(3) За подправяне, фалшифициране, копиране или преотстъпване на талоните по чл. 27, ал. 3 предложение второ, предложение трето се налага глоба в размер от 500 до 1000 лева.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково