Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема План за действие на Община Хасково в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015).
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да изпрати Плана за действие до Областния управител на Област Хасково. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково