Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 10 /десет/ години, следния недвижим имот  - земеделска земя: нива с площ 30.001 дка, от които: (3.600 дка – V-та категория; 26.401 дка  - ІV-та категория), в м. „Домуз дере”, в землището на с.Динево, Община Хасково.
2. Упълномощава директора на ОУ “Христо Ботев” –с.Динево, Община Хасково, да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочения имот в т.1, чрез публично оповестен търг, съгласно чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково