Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.75 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2104 година.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково