Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши: 
І. Одобрява проектни предложения:
1. „Ремонт на официален терен на Стадион „Хасково“, гр.Хасково“.
2. „Обновяване на лекоатлетическа писта за бягане“ на Стадион  „Хасково“, гр.Хасково“.
 
ІІ. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с горепосочените  проектни предложения в Министерството на младежта и спорта.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково