Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши: 
1. Одобрява Проектно предложение: „Ремонт на Спортна зала „Дружба“, гр.Хасково“.
2. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с горепосоченото  проектно предложение в Министерството на младежта и спорта.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково