Общински съвет – Хасково

Протокол №42 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.02.2015 год.

І. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3, т.2, чл.4, т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на Проект: № DIR-5122130-1-172 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион  Хасково”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третирани на отпадъци“, Мярка: BG161PO005/12/2.10/08/30,   при следните основни параметри:
 
1. Максимален приблизителен размер на дълга – 
1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева;
 
2.  Валута на дълга – лева;
 
3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  
4. Условия за погасяване:
 
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 
- Източници за погасяване на главницата  - от собствени бюджетни средства.
 
5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,078%.
 
6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.
 
7. Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.
 
ІІ. Общински съвет – Хасково възлага и делегира права на Кмета на Община Хасково да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.І.  
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково