ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково
 
ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.ноември 2011 г. до м.юни 2012 г. вкл.
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общинския съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. 
С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.ноември 2011 г. до  м.юни 2011 г. вкл., който е приложен към докладната записка. Представеният отчет е фактологичен по своя характер и представя накратко работата на Общински съвет - Хасково.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.ноември 2011 г. до  м.юни 2012 г. вкл.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
 
 
ОТЧЕТ
 
за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.ноември 2011 г. до  м.юни 2012 г. 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
През отчетния период – от м.ноември 20101 г. до м.юни 2012 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 10 заседания /9 редовни и 1 извънредно/.  Приети са общо 225 решения. 
Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателите на ОбС и председателите на представителните групи/  е провел 9 заседания, които са свързани предимно с дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.
Извън статистиката, през отчетния период, преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби, както и приемане на годишните счетоводни отчети на общинските търговски дружества и избор на нови управители на лечебните заведения.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България с Решение №103 от 24.02.2011 г. на Общински съвет – Хасково, бе приет бюджета на Община Хасково за 2012 г., както и отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2011 г.
С Решение №51 от 03.02.2012 г. и Решение №102 от 24.02.2012 г. бе дадено правото на самостоятелни второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи системата на делегирани бюджети, считано от 01.04.2012 г. на Регионален исторически музей – гр.Хасково, Регионална библиотека – гр.Хасково и Художествена галерия – гр.Хасково.
Приета бе Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г. /Решение №63 от 03.02.2012 г./, както Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2011 г. /Решение №100 от 24.02.2012 г./ и Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 – 2015 г. /Решение №121 от 30.03.2012 г./
 
В сферата на здравеопазването, Общински съвет – Хасково с Решение №42 от 20.01.2012 г., даде своето съгласие Община Хасково да осигури собствен финансов принос в размер на 211 208.30 лв. за Проектно предложение BG161РО001-1.1.2-0008 „Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково. Проектът е на обща стойност 6 228 137.46 лв.
С Решения №№52, 53, 54, 55 и 56 от 03.02.2012 г. бе обявен конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения.
С последващи Решения №№123, 124, 125, 126 и 127 от 30.03.2012 г. бяха избрани управители на тези лечебни заведения.
 
В областта на социалните дейности бяха приети следните решения: 
 - С Решение №13 от 16.12.2011 г. бе избран нов състав на Обществен съвет, съгласно изискванията за Закона за социално подпомагане.
- С Решение №96 от 03.02.2012 г. бе дадена възможност Община Хасково да кандидатства и изпълни Проект за социално включване „Достъп свят за нашите деца”.
- Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2012 г. на Община Хасково /Решение №159 от 27.04.2012 г./
- Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. на Община Хасково. /Решение №160 от 27.04.2012 г./
- Даване съгласие Община Хасково да кандидатства по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешк7ите ресурси” 2007-2013 г. за създаване на Звено за услуги в домашна среда „Достойна подкрепа” към Домашен социален патронаж – Хасково./Решение №177 от 01.06.2012 г./
- Приемане на Инструкция за прилагане на тарифата за таксите, за услуги в домашна среда, предоставяни по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. за създаване на Звено за услуги в домашна среда „Достойна подкрепа” към Домашен социален патронаж – Хасково. /Решение №178 от 01.06.2012 г./
- Увеличен бе капацитета на Център за обществена подкрепа, считано от 01.01.2013 г. /Решение №181 от 01.06.2012 г./
- С Решение №166 от 27.04.2012 г. Общински съвет – Хасково предложи да бъдат отпуснати персонални пенсии на деца, на които е отказана наследствена пенсия.
 
В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково със свое  Решение №15 от 16.12.2012 г. бе дадено съгласие Община Хасково да въведе задължителната предучилищна подготовка за деца от предучилищна възраст, навършили 5 години за учебната 2011/2012 г.
С Решение №168 от 01.06.2012 г. бе изменена и допълнена Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, като бе дадена възможност децата отглеждани в приемни семейства да се ползват с намаление 50% при заплащане на таксата, както това важи за деца-сираци, деца на самотен родител, деца на които двамата родители са редовни студенти и деца със специални образователни потребности.
С Решение №180 от 01.06.2012 г., бе открита нова Целодневна детска градина №4 с името „Ежко Бежко”, считано от 1 септември 2012 г.
Поради липса на необходимия брой деца за сформиране на група в ЦДГ, с Решение №134  от 30.03.2012 г, бе закрита ЦДГ „Звездица” в с.Гълъбец, като децата бяха пренасочени да посещават ЦДГ „Палави козлета” в с.Козлец. 
С Решение №65 от 03.02.2012 г., №66 от 03.02.2012 г., №182 от 01.06.2012 и Решение №215 от 22.06.2012  г. бе дадено съгласие да бъдат отдадени под наем за срок до 10 години, недвижим имоти – общинска собственост, които се управляват и стопанисват от учебни заведения.
 
В областта на спорта, Общински съвет – Хасково прие няколко решения, а именно:
 - С Решение №14 от 16.12.2011 г. бе одобрен списък на спортните обекти и съоръжения, общинска собственост, които да бъдат отдавани под наем на спортни клубове.
- С Решение №150 от 30.03.2012 г. бе дадено съгласие за отдаване под наем след провеждане на публично оповестен конкурс за срок до 10 години,  при заложени минимални изисквания към кандидатите и условия за поддържане на следните имоти – публична общинска собственост: игрища /футболно, баскетболно и волейболно/, находящи на ул. „Кюстенджа”, както и терени, находящи на ул. „Дунав” и в парк „Ямача”.
- Със свои Решения №№200 от 01.06.2012 г. и 216 от 22.06.2012 г., Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да подпомогне финансово със средства до 30% от предложения проектобюджет  Баскетболен клуб „Хасково” и Футболен клуб „Хасково-2”.
 
Взетите решения, с които Община Хасково да кандидатства с проекти по различни оперативни програми са, както следва:
 - С Решение №8 от 25.11.2011 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Съвместни трансгранични инициативи за подобряване и насърчаване на социалната кохезия между българските и турските общини”, „Ремонт на Спортна зала „Спартак” – гр.Хасково;
- С Решение №16 от 16.12.2011 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Хасково и Одрин – културни центрове”, „Ремонт на сграда на ОП „Младежки център” – гр.Хасково.
- С Решение №17 от 16.12.2011 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да разработи и изпълни Проект: „Възстановяване разрушени диги на р.Олу дере, с.Малево, община Хасково”.
- С Решение №36 от 16.12.2011 г. Общински съвет- Хасково даде съгласие Община Хасково са кандидатства за „Изпълнение на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат” за сградата на „Общинска администрация” пред Фонд за енергийна ефективност.
- С Решение №37 от 16.12.2011 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие  Община Хасково съвместно с Регионален исторически музей – гр.Хасково да изпълни Проект: „Подобряване на главните човешки умения и способности на спортните и културни специалисти в граничните райони чрез развитието Системата за постоянно музейно образование, за оценяване на познанията за културното наследство”.
- С Решение №60 от 03.02.2012 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Развитие на туристически продукт и маркетинг на дестинации в общините Хасково, Димитровград и Стамболово”.
- С Решение №61 от 03.02.2012 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с Проект: „Разширение на селищна ВиК мрежа – гр.Хасково”.
- С Решение №96 от 03.02.2012 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълни Проект за социално включване „Достъпен свят за нашите деца”.
- С Решение №97 от 03.02.2012 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да участва и изпълнява произтичащите от договора задължения като партньор в Проект: „Интегрирани зелени градове”.
- С Решение №133 от 30.03.2012 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Хасково” по мярка 226.
- С Решение №177 от 01.06.2012 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства по схема за безвъзмездна финансова помощ за създаване на Звено за услуги в домашна среда „Достойна подкрепа” към Домашен социален патронаж – Хасково.
- С Решение №217 и 218 от 22.06.2012 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие община Хасково да кандидатства за финансиране на проекти по Норвежкия финансов механизъм.
- С Решение №219 от 22.06.2012 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”.
 
През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни няколко наредби, поради промяна в законовата уредба и възникващото задължение за унифициране на общинските наредби с изменените закони,  както следва:
- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково /Решения №85 от 03.02.2012 г; №86 от 03.02.2012 г.; №94 от 24.02.2012 г. и №168 от 01.06.2012 г./;
- Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Хасково /Решение №87 от 03.02.2012 г./
- Наредба за рекламната дейност на територията на община Хасково /Решение №88 от 03.02.2012 г./;
- Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково /Решение №171 от 01.06.2012 г./;
- Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково /Решение №208 от 22.06.2012 г./;
 
Приети бяха две нови наредби, а именно: Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост  и Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост /Решение №155 от 27.04.2012 г./
 
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Хасково, като в новия сайт има създаден специален раздел за Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.
 
 
В периода от м.ноември 2012 г. до м.юни 2012 г. вкл., оспорените решения на Общински съвет – Хасково са следните:
 
От Областен управител на Хасковска област пред ХАС:
- Решение №95 от 03.02.2012 г., с което се обявява за частна общинска собственост  бивше НУ „Хр.Ботев” – гр.Хасково. С Решение №117 от 28.06.2012 г. ХАС е отменил цитираното решение на Общински съвет - Хасково. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.
 
От юридически лица пред ХАС:
- Жалба на „Еском” ООД – гр.Хасково срещи Решение №95 от 03.02.2012 г. на Общински съвет – Хасково. Жалбата е оставена без разглеждане, съгласно Определение на ХАС от 11.04.2012 г.
 
Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии е следния:
 
1. ПК по обществен ред и законност -  7 заседания;
 
2. ПК по ТСУ и транспорт -  6 заседания;
 
3. ПК по общинска собственост и стопанска 
политика -  7 заседания;
 
4. ПК по бюджет и финанси -  7 заседания;
 
5. ПК по образование, култура и 
вероизповедания -  7 заседания;
 
6. ПК по здравеопазване, екология и 
социални дейности -  6 заседания;
 
7. ПК по земеделието, горите и проблемите на 
селата -  7 заседания
 
8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и
международни връзки -  6 заседания;
 
9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности     – 8 заседания.
 
 
Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос. 
Предоставям ви справка за постъпилите докладни записки от постоянните комисии, от председателя на Общински съвет, от общинските съветници и от представителните групи:
 
1. От Постоянните комисии:
- ПК по спорт, туризъм и младежки дейности – 2 бр.
 
2. От председателя на ОбС – Хасково – 33 бр.
 
3. От общинските съветници: 
- Иван Панайотов – 1 бр.
- Митко Ламбов – 1 бр.
 
4.От Представителни групи общински съветници:
- ПГ „Коалиция за Хасково” -1 бр.
- ПГ „ГЕРБ” -1 бр. и 2 бр. писмени предложения за изменение и допълнение на проекти за решения.
- ПГ „ДПС” -1 бр.
 
За сведение от Кмета на община Хасково инж.Георги Иванов - 157 бр. докладни записки.
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково. 
С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. Надявам се, че ще работим отговорно в служба на гражданите на общината и с действията си ще спомогнем за решаване на многообразните житейски проблеми. Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на Община Хасково. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов /