Общински съвет – Хасково

Протокол №41 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.01.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и план-схема за ел.захранване за поземлен имот №77195.112.19, м. „Карамутли”, землище гр.Хасково с цел промяна предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия за застрояване с функционално предназначение „за свободно ниско жилищно застрояване”.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково