Общински съвет – Хасково

Протокол №41 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.01.2015 год.

На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.208 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
О Д О Б Р Я В А:
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартали 43, 11, 46, 12, 45, кв. „Болярово”, гр.Хасково.
Изменя се уличната регулация на ул. „Хан Кардим” в участъка от о.т.66 до о.т.81 и по ул. „Устрем” в участъка от о.т.69 до о.т.89. Новите регулационни линии са съобразени с изградените на място улици.
Премахват се осови точки 67, 68, 69 и 81. Изместват се осови точки 66, 70 и 82. Поставени са нови осови точки 3604, 3605, 3606, 3607 и 3608. Новите улици са с ширина 9.00 ч с два тротоара по 2.00 м и улично платно от 5.00 м.
В следствие изменението на уличната регулация се променят границите на някои урегулирани поземлени имоти в обхвата на разработката, както следва:
 
В кв.43:
- УПИ ХІІ отреден за имот 77195.518.309
- УПИ ХІ отреден за имот 77195.518.308
- УПИ Х отреден за имот 77195.518.491
- УПИ ІХ отреден за имот 77195.518.492
- УПИ VІІІ отреден за имот 77195.518.492
- УПИ VІІ отреден за имот 77195.518.306
 
В кв.11:
-УПИ VІІ отреден за имот 77195.518.283
-УПИ VІ с нова площ 544 кв.м., отреден за имот 77195.518.282
-УПИ V отреден за имот 77195.518.281
-УПИ ІV отреден за имоти 77195.518.279 и 77195.518.280
-УПИ ІІІ отреден „За обединено детско заведение”
 
В кв.46:
- УПИ ІІІ отреден за имот 77195.519.71
- УПИ ХVІІ отреден за имот 77195.519.71
- УПИ ІІ отреден за имот 77195.519.70
- УПИ І отреден за имот 77195.519.70
 
В кв.12:
- УПИ ІІІ отреден за имот 77195.519.56
- УПИ ІІ отреден за имот 77195.519.55
- УПИ І отреден за имот 77195.519.54
- УПИ ХV отреден за имот 77195.519.53
- УПИ ХІV отреден за имот 77195.519.52
- УПИ ХІІІ отреден за имот 77195.519.51
 
В кв.45:
- УПИ VІІІ отреден за имот 77195.519.44
- УПИ VІІ отреден за имот 77195.519.45
- УПИ VІ отреден за имот 77195.519.47
- УПИ V отреден за имот 77195.519.46
- УПИ ІV отреден за имот 77195.519.40
- УПИ ІІІ отреден за имот 77195.519.39
- УПИ ІІ отреден за имот 77195.519.36
- УПИ І отреден за имот 77195.519.35
 
Проектните работи са отразени с кафеви и зелени линии, щрихи и надписи в чертежа „Проект за ПУП”.
 
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково