Общински съвет – Хасково

Протокол №41 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.01.2015 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1  от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :
1. 90/340 ид. части от ПИ с идентификатор 77195.701.299 по КК на гр. Хасково (ж.р.“Кенана”), целият с площ от 340,00 кв.м., се продават на Йоанна Павлинова Митева с ЕГН 1141078559, чрез законния й представител Христина Тодорова Митева с ЕГН 9007048511,  за сумата от 2 300,00 лв. без ДДС.
2. 166/666 ид.ч. от ПИ 77195.112.388 по КК на град Хасково („Кекличево стопанство-Б”), целият с площ от 666,00 кв.м., се продават на  Милослав Андонов Шишков с ЕГН7603278582, за сумата от   3 700,00 лв. без ДДС.
3. 44/254 ид.ч. от ПИ 77195.715.452 по КК на град Хасково (ул. „Оборище“ №35), целият с площ от 254,00 кв.м., се продават на Мара Петрова Латева с ЕГН 4909288496,  за сумата от   2 200,00 лв. без ДДС.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково