Общински съвет – Хасково

Протокол №41 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.01.2015 год.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково упълномощава Кмета на Община Хасково да участва, наддава и закупи по изпълнително дело № 201487401575 по описа на ЧСИ №874 – Самуил Пеев с район на действие Окръжен съд - Хасково на обявения по делото публичен търг, поземлените имоти предмет на публичната продан, а именно:  ПИ с идентификатори 1/ Сграда с идентификатор 77195.723.289.1 по кадастралната карта на гр.Хасково находяща се в гр.Хасково, ул.“Преслав“ №15  и 2/Сграда с идентификатор 77195.723.287.1 по кадастралната карта,находяща се в гр.Хасково, ул.“Русе“ №25.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково