Общински съвет – Хасково

Протокол №41 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.01.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и  9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.15, ал.3, чл.45, ал.1 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:
 
1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 година.
 
2. Открива процедури за продажба и отдаване под наем с публичен търг на обектите, включени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 година.
 
Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба и отдаване под наем на обекти - общинска собственост.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково