Общински съвет – Хасково

Протокол №41 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.01.2015 год.

На основание чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Хасково реши:
 
1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2015 г.
 
2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да подпише договори с председателите на читалищните настоятелства за финансово обезпечаване на програмата за 2015 г.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково