Общински съвет – Хасково

Протокол №41 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.01.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:
 
1. Приема Общинска програма на мерките за осъществяване закрила на деца с изявени дарби за 2015 г., съгласно Приложение №1.
 
2. Приема условия и ред за осъществяване на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково