Общински съвет – Хасково

Протокол №41 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.01.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА и чл.115, т.1 от Търговския закон, Общински съвет – Хасково реши:
І. Изменя текста на т.2 от Решение №400 от 26.04.2013 г. на Общински съвет – Хасково, както следва: 
„2. Със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. „Цар Освободител” №2, офис 14.
 
ІІ. В чл.3, ал.1 на Учредителния акт на "Агропрогрес - Хасково” ЕООД, текста се изменя, както следва:
„Чл.3, ал.1: „Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр.Хасково, ул. „Цар Освободител“ №2, офис 14.”
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково