Общински съвет – Хасково

Протокол №41 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.01.2015 год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, както следва:
§1  Чл.27, ал.1 Обособява се “синя зона” за паркиране на МПС срещу заплащане, от 8.00 ч. до 17.00 ч., включваща зона “Център” и прилежащи към нея улици. Паркирането на автомобили с максимално допустима маса до 3.5т и автобуси до 22 пътни места в зона “Център” и прилежащите към нея улици на гр.Хасково може да става и на определени за целта части от улиците и други общински площи, срещу предварително абонаментно заплащане.
§2   Чл.27, ал.5  Изработването и разпространението на абонаментните талони се организира от “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково.
§3  Чл.27А Ползващите парко-място в “синя зона”, които нямат абонаментен талон, заплащат талон за паркиране, както следва:
- за 1 /един/ час на стойност 1 /един/ лев;
- за 1 /един/ месец на стойност 50 /петдесет/ лева;
- за 1 /една/ година на стойност 360 /триста и шестдесет/ лева;
За реклама на първа страница – 0.40 лв. с ДДС, а за втора страница – 0.20 лв. с ДДС за 1 бр.талон.
 
§4 Чл.29, ал.4. Служителите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково, могат да правят контролни проверки, доколкото преференциалното паркиране е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и да изискват доказателства от водача на съответното МПС за това, че е паркирано при и по повод обслужване на лицето, притежател на картата, с която същото МПС е обозначено.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково