Общински съвет – Хасково

Протокол №41 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.01.2015 год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя Наредбата за общинските жилища, както следва: : 
 
§1.  Чл. 5, ал. 1, т.5 придобива следната редакция:
„Брутен доход за предходните шест месеца на член от семейство не надвишава 500,00 лева, а за лица на възраст над 65 години – 550,00 лева.“
 
§2.  В чл. 7,ал.1 текста: „за срок не по-дълъг от 2 години“ -  отпада.  
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково