Общински съвет – Хасково

Протокол №41 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.01.2015 год.

На основание чл.69 от ЗМДТ, чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково определя отстъпка от 5 на сто на физически и юридически лица, предплатили годишния размер на такса битови отпадъци до 30.04.2015 год.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково