Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:
Даване съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект:
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ 3 „Зорница“ – сграда на ЦДГ 2 на ул. „Добруджа“ 59, гр.Хасково, по Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“
като декларира, че предназначението на  сградата, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да подпише всички необходими документи по проекта.
  
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково