Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – планза улична регулация за кв.1032, ж.р. “Кенана”, гр.Хасково.
Проектира се улица с нови осови точки о.т.706, о.т.707, о.т.708 и от нова о.т.707 до о.т.320. Нопроектираната улица е с ширина 6.00 м, с два тротоара по 1.00 м и улично платно 4.00 м.
В следствие проектирането на нова улица се изменят очертанията на квартал 1032 и се образуват два нови квартали 1072 и 7073.
Изменения квартал и новите квартали са между осови точки, както следва:
-кв.1032 между осови точки нова о.т.708, нова о.т.707, о.т.320, о.т.321, о.т.325, о.т.333, о.т.334, о.т.340, о.т.352, о.т.277 до нова о.т.708.
-кв.1072 между осови точки о.т.271, нова о.т.706, нова о.т.707, нова о.т.708 до о.т.271.
-кв.1073 между осови точки нова о.т.706, о.т.318, о.т.320, нова о.т.707 до нова о.т.706.
 
Проектните работи са отразени със зелени и кафеви линии, надписи и щрихи в чертежа “Проект за ПУП – изменение на плана за регулация”.
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково