Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.1209, 1210 от плана за улична регулация на ж.р. “Каменец” и 723 от плана за регулация на Южна индустриална зона, гр.Хасково.
В квартал 1209 поради дублиране на регулационната линия в участъка от о.т.2817, о.т.2813 до о.т.207 се премахва регулационната линия от плана на Южна индустриална зона и се приема регулационната линия от плана за улична регулация на ж.р. “Каменец”, която следва максимално границите на имоти 77195.743.1, 77195.743.2, 77195.743.3, 77195.743.6 и 77195.743.7. В следствие на това улицата става с ширина 13.50 м.
Изменя се улица с осови точки 207, 221, 222 и 226, като от о.т. 207 се проектира нова улица с нови осови точки 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3592, 3593, 3594, 3595 и 3596. Новата улица е с ширина 13.50 м, с два тротоара по 1.75 м. Регулационната линия на кв.1210 се проектира максимално близо до северните имотни граници на имоти 77195.743.16, 77195.743.17, 77195.743.18, 77195.743.26, 77195.743.27, 77195.743.28, 77195.743.419, 77195.743.29, 77195.743.30, 77195.743.68, 77195.743.69, 77195.743.70, 77195.743.71, 77195.743.72, 77195.743.73, 77195.743.74, 77195.743.75, 77195.743.76, 77195.743.77, 77195.743.78, 77195.743.79 и 77195.743.80.
2.Изменя се улицата източно от кв.723, гр.Хасково, като се променя ширината на 14.00 м. Поставят се нови осови точки 3588, 3589, 3590, 3591, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602 и 3603.
В следствие изменението на уличната регулация се променят площите на следните урегулирани поземлени имоти от кв.723:
- УПИ ХІІІ с нова площ 7 139 кв.м.
- УПИ ХVІІ с нова площ 24 556 кв.м.
- УПИ ХV за обслужващи и производствени нужди, с нова площ 32 833 кв.м.
Проектните работи са отразени с кафеви и зелени линии и щрихи в чертежа “Проект за ПУП – изменение на плана за регулация”.
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
  
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково