Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура – ел.захранване и водоснабдяване, за поземлен имот №042003, м. „Ясака”, землище на с.Козлец, община Хасково, с цел промяна предназначението на земята в урбанизирана територия „за ракиен казан”.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково