Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.418, гр.Хасково.
Проектира се улица с осови точки о.т.2956 до нова о.т.3385, която е продължение на ул. “Братя Миладинови” до кръстовището с ул. “Цар Освободител”.
В следствие проектирането на уличната регулация се оформя нов квартал 794, между улици с осови точки 19, 3385, 2956, 20.
В новообразувания квартал се запазва УПИ І, без да се променят границите му. Изменя се отреждането му от „за жилищно строителство, магазини и поликлиника” в „за жилищно строителство и обществено обслужване”.
В кв.418 се оформят следните нови урегулирани поземлени имоти:
- УПИ VІІІ За жилищно строителство и обществено обслужване.
- УПИ ІХ За жилищно строителство 
- УПИ Х За обществено обслужване и гаражи
В следствие на горните изменения се променят очертанията и площите на УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ V, кв.418, гр.Хасково, като вътрешните регулационни линии съвпадат с имотните граници на съответните имоти.
Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в графичната част на проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково