Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.1, т.3  и чл.110, ал.1, т.3 и т.5 и чл.18 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранванеи водоснабдяване за поземлен имот №77195.188.24, м. „Червена стена”,  гр. Хасково.
За поземлен имот №77195.188.24, м. „Червена стена”,  гр. Хасково, се определя конкретно предназначение – „за складови дейности и жилищни нужди”, при следните показатели:
- Етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%
- коефициент на интензивност (Кинт.) до 2.5
- минимална озеленена площ (Позел.) 20%
- начин на застрояване – свободно (е)
Линиите на застрояване и разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково