Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване за поземлен имот №107001, м. „Терс дере”, землище на с.Клокотница, Община Хасково.
С плана за застрояване за поземлен имот №107001, м. „Терс дере”, землище на с.Клокотница, Община Хасково, се определя застрояване за производствени и складови дейности  - „за свинеферма”, при следните показатели:
- Етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 80%
- коефициент на интензивност (Кинт.) до 2.5
- минимална озеленена площ (Позел.) 20%
- начин на застрояване – свободно (е)
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково