Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и юридически  лица чрез продажба частта на Общината, както следва :
2113/6600 ид. части от ПИ с идентификатор 77195.752.187 по КК на гр. Хасково („ИИЗ“), целият с площ от 6600,00 кв.м., се продават на от “Алфа-С“ ЕООД, ЕИК 126616598, управлявано от Тянка Бончева Колева с ЕГН 6609078450, за сумата от  75 000,00 лв. без ДДС.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково