Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл. 54 от ЗДС, Общински съвет - Хасково :
1. Дава съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот – държавна собственост – самостоятелен обект с идентификатор 77195.715.362.1.11 по КК на град Хасково, на три нива с площи: първо ниво – 108,3 (сто и осем, три) кв.м.; второ ниво – 60,60 (шестдесет, шестдесет) кв.м.; трето ниво – 260,00 (двеста и шестдесет) кв.м., находящ се в триетажна сграда с идентификатор 77195.715.362.1 по КК на град Хасково, цялата със застроена площ 254 (двеста петдесет и четири) кв.м., МК, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, съгласно акт за държавна собственост № 6430 от 22.11.2012 година. 
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да представи искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот –държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС чрез Областния управител до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за решение от Министерски съвет за гореописания имот.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково