Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково упълномощава Кмета на Община Хасково да информира компетентните контролни органи за факти и обстоятелства, представляващи предпоставки за несъответствие и неспазване на законодателството, с искане за извършване на проверка /възлагане на ревизия/.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково