Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.12 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково определя за представител на Община Хасково в „Нова Деница” АД – Светослава Николова Стоянова.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково