Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва предмета на дейност на "АГРОПРОГРЕС-ХАСКОВО” ЕООД със следните дейности:
- изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост;
- предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината.
 
2. На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.1 от Търговския закон, Общински съвет – Хасково изменя учредителния акт на "АГРОПРОГРЕС-ХАСКОВО” ЕООД като допълва предмета на дейност по следния начин:
Чл. 5. придобива следната редакция:
„Дружеството има за предмет на дейност: 
- поддържане на съществуващите ненаети пасища и мери в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и прилагането на националните стандарти, определени със заповед на Министъра на земеделието и храните на Република България;
- създаване на нови пасища и мери;
- рекултивация на пасища и мери;
- извършване на агротехнически и растително защитни мероприятия;
- почистване и обработване на пустеещи земеделски земи;
- възстановяване и поддържане на водохранилища извън тези ползвани по реда на Закона за сдруженията за напояване;
- осъществява съвместна дейност с регистрираните земеделски производители,  собственици на пасищни животни  и граждани, живеещи в съответното населено място, занимаващи се със земеделие или животновъдство на територията на община Хасково;
- изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост;
- предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково