Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.270, ал.2 и чл.273, ал.1 от Търговския закон, Общински съвет – Хасково:
1. Приема окончателен /краен/ ликвидационен баланс на “Център за кожно-венерически заболявания - Хасково” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.
2. Освобождава от отговорност ликвидатора.
3. Задължава ликвидатора да впише заличаването на дружеството и да представи писмени доказателства за това в Община Хасково, като удължава правомощията му по ликвидация до 23.12.2014 г., за да подаде документите в Търговския регистър.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково