Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.5 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:
1. Одобрява постигнатото предварителното съгласие със собственика на Поземлен имот с идентификатор 77195.715.67 с площ от 158 кв.м., ведно с построените в имота: двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 77195.715.67.1 със застроена площ 62,00 кв.м. и гараж с идентификатор 77195.715.67.2 с площ 20.00 кв.м. по КК на град Хасково (ул. „Оборище“ № 48А), при граници: поземлени имоти с идентификотори: 77195.715.62, 77195.715.128, 77195.715.66, 77195.715.68 по КК на град Хасково - Георги Марков Запрянов с ЕГН 8401238604 за замяна на имота му, който е с пазарна оценка 60 300,00 (шестдесет хиляди и триста) лв. с имот – общинска собственост: 
Апартамент с идентификатор 77195.740.306.1.21 с площ от 61,00 кв.м., попадащ в тяло Б2 на сграда с идентификатор 77195.740.306.1, вх. Б, етаж 3, потроена в поземлен имот с идентификатор 77195.740.306 по КК на град Хасково (ул. „Гюмюрджина“ № 9), и мазе № 21 с площ 4,20 кв.м., ведно с 1,663% идеални части от общите части на тяло Б2 от сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото, при граници: на същия етаж: апартамент с идентификатор 77195.740.306.1.22, над обекта: апартамент с идентификатор 77195.740.306.1.32.
и
Гараж с идентификатор 77195.740.306.1.41 с площ от 18,00 кв.м., попадащ в сграда с идентификатор 77195.740.306.1, построен в поземлен имот с идентификатор 77195.740.306 по КК на град Хасково (ул. „Гюмюрджина“ № 9), ведно с 0,437% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото,  при граници: на същия етаж: гараж с идентификатор 77195.740.306.1.42, над обекта: апартамент с идентификатор 77195.740.306.1.2.
Пазарната оценка на описаният общински имот е 63 800,00 (шестдесет и три хиляди и осемстотин) лв.
2. Разликата в пазарните оценки на двата имота в размер на 3 500,00 (три хиляди и петстотин) лева, 3% режийни разноски върху стойността на имота с по- висока пазарна оценка в размер на 1914,00 (хиляда деветстотин и четиринадесет) лева, 2.6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково в размер на 1 658,00 лева (хиляда шестстотин петдесет и осем) и 20 % ДДС върху режийните разноски и данък придобиване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС и нотариалната такса за вписване в размер на 727.16 (седемстотин двадесет и седем лева и 16 ст.) лева да бъдат внесени в полза на Община Хасково от Георги Марков Запрянов. 
3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи договор за замяна на описаните в точка 1 имоти, при условията на одобреното предварително съгласие
 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково