Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от закона за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на Община Хасково за 2014 година, както следва: 
1. Приема втората корекция на плана за разпределение на капиталовите разходи за 2014 година на Община Хасково, както следва:
 

Параграфи

Било

Става

Разлика в лв.

 

§51-00 Основен ремонт

1329113

 

2330417

+1001304

 

 

§52-00 Придобиване на ДМА

2250386

1696908

 

-553478

 

§53-00 Придобиване на НМА

29200

1200

-2800

 

§54-00 Придобиване на земя

1000

1000

0

 

§55-00 Капиталови трансфери

72000

104852

+32852

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ПО БЮДЖЕТА ЗА 2013 г.

3690699

4143377

+452678

 По функции и дейности съгласно Приложение ПП ”Инвеститор” 1.10.0.
 
2. Приема корекция на Разшифровка на капиталовите разходи и текущите ремонти, финансирани със средства от §40-00 „Постъпление от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение №9 към ФО-01/10.01.2014 г.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково