Общински съвет – Хасково

Протокол №40 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 28.11.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково приема актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хасково към 30.09.2014 г.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково