Общински съвет – Хасково

Протокол №39 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.10.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартали 16, 288, 292, 293, 294, 295, 298, 311, 311а, 317, 320, 321, 611, гр.Хасково.
Изменя се уличната регулация на бул. “Г.С.Раковски” в участъка от о.т.3090 и о.т.3091 (южно от кръстовището с ул. „Ком”) до о.т.2738, о.т.2741, о.т.2742 (кръстовището с бул. „Съединение”). Новите регулационни линии са съобразени с изградените на място улично платно, тротоари, сгради и огради.
Премахват се улици с осови точки 1210 до 1209, 1209 до 2405 в кв.298, 1239 до 2401 в кв.295, 1283, 2707, 2706, 2705, 1275, 1679 и 2585 в кв.321.
В кв.321 се изменя улица с осови точки 1275 до 1274. Измества се о.т.1275. Проектира се задънена улица с ширина 8.40 м с осови точки нова о.т.3572 и о.т.1275.
В следствие изменението на уличната регулация се променят границите и отреждането на някои урегулирани поземлени имоти в обхвата на разработката, както е показано на чертежа „Проект за ПУП”.
В кв.295 се проектира нов УПИ ІХЗа жилищно строителство и обществено обслужване.
В кв.292 се проектира нов УПИ ІЗа жилищно строителство.
В кв.321 се премахват УПИ ІІ и УПИ V.
В кв.320 се проектира нов УПИ ІІЗа гаражи.
Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в проекта.
 
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО