Общински съвет – Хасково

Протокол №39 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.10.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.130.39, м.“Дерекьой топра”, землище на гр.Хасково, с цел промяна предназначението на част от имота в урбанизираната територия “за жилищни нужди”.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО