Общински съвет – Хасково

Протокол №39 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.10.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.6, 7, 8 и 9, гр.Хасково.
Изменя се уличната регулация по ул. “Акация” в участъка от о.т.31 до о.т.37. Изменя се уличната регулация по ул.“Ястреб” в участъка, засягащ кв.6 и кв.7.
В следствие изменението на плана за улична регулация се променят границите и площите на УПИ Іза ВиК и УПИ ІІІза жилищно строителство в кв.6, на УПИ Іза компл.ниско жилищно застрояване в кв.7, на УПИ Іза жил.нужди в кв.8 и на УПИ Іза жилищно строителство и общ.обслужване в кв.9.
Изменя се отреждането на УПИ І, кв.7 от “За комплексно ниско жилищно застрояване” в “За жилищно строителство”.
Изменението на плана за регулация е показано със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи в графичната част на проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО