Общински съвет – Хасково

Протокол №39 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.10.2014 год.

1. На основание  чл.11, ал.2 от Закона  за пчеларството, във връзка чл.39 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в имот с № 000327 отдел 97,подотдел Д – 1.000 дка, горска територия в землището на село Въгларово, на Стоил Христонов Христонов, за срок от 10 /десет/ години, срещу цена от 8 /осем/ лева на декар годишно.
2. Възлага  на Кмета на община Хасково да подпише договорите за учредено право на ползване. 
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО